Algemene voorwaarden

Identiteit van JoDa Sign

JoDa Sign, Kasteelstraat 13, 3670 Oudsbergen-Gruitrode (België)

Telefoon: +32 89 78 00 51 Email: info@joda-sign.be

BTW nummer: BE 0633 979 132 IBAN: BE41 7360 1670 7710 BIC: KREDBEBB

 

Toepasselijkheid en tegenstelbaarheid van de Algemene Voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke tussen JoDa Sign en de klant tot stand gekomen

overeenkomst.

Deze algemene voorwaarden zijn onverkort van toepassing. Alle andere mededelingen en meldingen, al dan niet

gedrukt, op brieven en andere documenten worden als niet-bestaande aanzien voor zover zij niet mochten

overeenstemmen met deze algemene voorwaarden.

 

Overeenkomst

Een overeenkomst kan schriftelijk, mondeling, via mail, facebook, sms of alle andere afgesloten worden met JoDa

Sign, vanaf dat moment bindend beide partijen zich met deze overeenkomst.

 

Annulatie

Ingeval van annulering van de bestelling of de overeenkomst door de klant is JoDa Sign zonder meer gerechtigd

schadeloosstelling te ontvangen van ten minste 25% van het algemene bedrag van de overeenkomst of de bestelling,

tenzij de geleden schade en/of te lijden schade van welke aard dan ook dit percentage te boven gaat. In dit geval is

JoDa Sign gerechtigd een hogere schade te bewijzen en te vorderen, zelfs een volledige schadeloosstelling.

 

Betaling

JoDa Sign kan voor de online betalingssystemen niet aansprakelijk gesteld worden. Deze verlopen via Mollie.nl

dewelke waarvan het beheer niet in handen van JoDa Sign ligt.

Alle facturen dienen binnen 14 dagen na factuurdatum betaald te worden, tenzij anders vermeld.

Bij niet-betaling van het volledige factuurbedrag zijn vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande

ingebrekestelling verwijlintresten verschuldigd, gelijk aan 12% per jaar. Bij niet-betaling van het volledige

factuurbedrag is er bovendien een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 15% op het factuurbedrag met een

minimum van 50 EUR en dit onverminderd andere kosten.

Tevens kan JoDa Sign een Incasso Bureau inschakelen waarvan de administratieve en commissie kosten ten laste

van de klant/debiteur zullen vallen.

Het vervallen karakter van één der facturen brengt de opeisbaarheid mee van alle overige nog niet vervallen facturen

van JoDa Sign.

De klant geeft hierbij een pand op alle huidige en toekomstige schuldvorderingen die hij heeft opzichtens derden en

zulks tot waarborg van de betaling van alle verschuldigde sommen die hij heeft ten opzichte van JoDa Sign. Voor

zoveel als nodig geeft de opdrachtgever hierbij toelating tot het nemen van een pandregister hiervoor.

 

Verzending

Indien uw bestelling wordt verzonden, wordt deze geleverd met BPOST of een andere pakketdienst. JoDa Sign kan

op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor gebreke dewelke tijdens het transport optreden.

De goederen worden geacht geleverd te zijn van zodra deze worden overhandigd aan BPOST met als gevolg dat

ook het risico op verlies en beschadiging vanaf dat moment ten laste van de klant vallen.

 

Herroepingsrecht

U kunt uw producten binnen de 14 dagen van ontvangst terugzenden zonder enige reden. Let op: het

herroepingsrecht op gepersonaliseerde producten zoals onder meer maar niet beperkend tot stickers, drukwerken,

textiel, borduren is uitgesloten. Gepersonaliseerde producten worden steeds specifiek op vraag van de klant gemaakt

en kunnen niet geretourneerd worden.

Voor een retour kan u een email sturen naar retour@joda-sign.be. Let op er worden 10 % kosten aangerekend

(minimum van 8,50 EUR) van het aankoopbedrag. Deze kosten bedragen administratieve en verwerkingskosten

voor de behandeling van uw retour. 

 

Kwaliteit

JoDa Sign streeft ernaar om met zo goed mogelijke kwaliteit te werken. Echter is JoDa Sign wel afhankelijk van haar

leveranciers. Gebreken dewelke hun oorzaak vinden bij de leverancier, kunnen niet tot de aansprakelijkheid leiden

van JoDa Sign.

 

Offertes

Indien u een offerte aanvraagt blijft deze 1 maand geldig, tenzij ander vermeld op de offerte. Alle offertes zijn

vrijblijvend.

De offertes zijn steeds gebaseerd op kostenfacturen zoals de geldende waarden van lonen, prijzen van materialen

en diensten, in de ruimste zin genomen, gelden op de datum van de prijsaanbieding.

Indien tussen het ogenblik van de prijsaanbieding en het tijdstip van uitvoering van de overeenkomst de kosten

gestegen zijn door omstandigheden onafhankelijk van de wil van JoDa Sign, zo onder meer (maar niet beperkend

tot) loonsverhogingen en prijsverhogingen bij fabrikanten of leveranciers, dan is JoDa Sign gerechtigd deze stijging

aan de klant door te rekenen.

 

Klachten

Alle klachten kunnen naar info@joda-sign.be worden gestuurd.

Zichtbare gebreken dienen binnen de 5 dagen gemeld te worden en zulks op straffe van verval van enige

aansprakelijkheid in hoofde van JoDa Sign.

Niet-zichtbare gebreken moeten onmiddellijk worden gemeld na ontdekking ervan en zullen slechts leiden tot

aansprakelijkheid in hoofde van JoDa Sign indien deze onmogelijk door JoDa Sign konden worden opgespoord.

JoDa Sign is niet verantwoordelijk voor het kleurverschil van een foto en van de kleur de in de werkelijkheid.

Ook voor producten die door externe firma’s worden geleverd, is JoDa Sign niet verantwoordelijk.

 

Aansprakelijkheid

Indien u producten koopt met specifieke geregistreerde merk logo’s, dient u zelf altijd toestemming te vragen om

deze openbaar te maken. JoDa Sign kan hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden. Tevens kan de schade die

aangericht wordt door het aankopen en gebruiken van onze goederen/diensten JoDa Sign niet aansprakelijk gesteld

worden.

 

Nietigheid

De nietigheid of onafdwingbaarheid van een bepaling van deze algemene voorwaarden brengt op geen enkele wijze

de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in het gedrang.

Desgevallend dient de ongeldige bepaling vervangen te worden door een rechtsgeldige, die het best overeenkomt

met de geest van de nietig of onafdwingbare bepaling.

 

Geschillen

In geval van betwistingen zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Hasselt bevoegd om kennis te nemen

van een geschil, onverminderd het recht van JoDa Sign om als aanleggende partij hiervan af te wijken.

Partijen komen overeen dat op de tussen hen gesloten overeenkomst en relatie exclusief het Belgische recht van

toepassing is.

Partijen verklaren uitdrukkelijk dat het Weens Koopverdrag op de tussen partijen gesloten overeenkomst en relatie

niet van toepassing is.

Contactformulier

Snelle offerte

Gebruik onderstaand formulier om direct een offerte aan te vragen voor dit product